Historia

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany” powstała 6 września 2005 roku w Bielsku Białej.

Powołana została przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Złote Łany”.

Celem statutowym działania Fundacji jest:

 • szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze, w tym między innymi organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjnokulturalnych.
 • szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym między innymi przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin, profilaktyka bezrobocia, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie.
 • szeroko rozumiana działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt, w tym między innymi organizowanie różnorodnych programów środowiskowych mających na celu ochronę środowiska naturalnego, wspieranie działalności ekologicznej, edukację w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, ochronę zwierząt i ich praw, promowanie integracji europejskiej w aspekcie ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz zwierząt.

Wolontariat

Fundacja prowadzi wolontariat osiedlowy, który dzieli się na:

 1. Wolontariat akcyjny  to przede wszystkim zbiórki żywności prowadzone pod egidą Śląskiego Banku Żywności w Rudzie Śląskiej
 • Wielkanocna Zbiórka Żywności
 • Bożonarodzeniowa Zbiórka Żywności.
 • inne akcje charytatywne takie jak: Pomoc Powodzianom, Podziel się Posiłkiem.
 1. Wolontariat stały  jest prowadzony przez Fundację na rzecz seniorów oraz niepełnosprawnych mieszkańców osiedla, w który jest zaangażowanych przeciętnie 50 wolontariuszy.

Zasadą stałego wolontariatu jest spędzanie z podopiecznym minimum dwóch godzin tygodniowo, w trakcie których wolontariusze wykonują potrzebne dla podopiecznych działania, z wyjątkiem zabiegów higienicznych.

Spotkania seniorów

Ważne i znaczące dla naszych podopiecznych są cotygodniowe spotkania. Uczestniczy w nich około 25 seniorów, 6 niepełnosprawnych jak również wolontariusze. Są one nie tylko miejscem kontaktów towarzyskich, ale mają również charakter edukacyjny i integracyjny.

Fundacja przygotowuje spotkania:

 •  z funkcjonariuszami Miejskiej Komendy Policji
 •  z protetykiem słuchu z firmy Audiofon
 •  z lekarzami, w celu konsultacji prozdrowotnej
 •  z pracownikiem Miejskiego Zespołu Orzekającego o Stopniu Niepełnosprawności
 •  z pełnomocnikiem do spraw Osób Niepełnosprawnych
 •  z pracownikiem socjalnym MOPS-u

Nasze potrzeby:

Chcielibyśmy aby w naszych przedsięwzięciach wsparli nas nowi wolontariusze, dzięki którym moglibyśmy realizować potrzeby osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.