Statut

Statut
Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „ Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany”, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, została ustanowiona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Złote Łany” z siedzibą w Bielsku- Białej, ul. Jutrzenki 22, zwaną dalej Fundatorem, w dniu 15. 07. 2005 r. aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Beatą Firyn w Bielsku- Białej ul. Cyniarska 36 za numerem repertorium A numer 2516/2005 r.
2. Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. O fundacjach (Dz.U. Z 1991 r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko- Biała.
2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji
o zbliżonych celach działania.
5. Fundacja może uczestniczyć w spółkach i innych podmiotach prawnych.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 3

Celami Fundacja są:
1. Szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania aktywnego uczestnictwa obywateli w kulturze, w tym między innymi: organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno- kulturalnych.
2. Szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym między innymi: przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin, profilaktyka bezrobocia, profilaktyka uzależnień, przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, organizowane działalności charytatywnej, organizowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, organizowanie działalności w obszarze ochrony i promocji zdrowia.
3. Szeroko rozumiana działalność w zakresie ekologii, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz ochrony zwierząt, w tym między innymi organizowanie różnorodnych programów środowiskowych mających na celu ochronę środowiska naturalnego, wspieranie działalności ekologicznej, edukację w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, ochronę zwierząt i ich praw, promowanie integracji europejskiej w aspekcie ekologii, ochrony środowiska przyrodniczego oraz zwierząt.

§ 4

1. Fundacja realizuje swoje statutowe cele, prowadząc zarówno nieodpłatną, jak i odpłatną działalność pożytku publicznego, w szczególności poprzez:
a) organizowanie aktywnego uczestnictwa w kulturze: form aktywność społeczno -kulturalnej i twórczej oraz edukacji kulturalnej: warsztatów, wykładów, kursów, zespołów, sekcji, pracowni,
b) organizowanie życia kulturalnego i kontaktu z kulturą, w szczególności: koncertów, spotkań, imprez, przeglądów, turniejów, wystaw i spektakli,
c) organizowanie pomocy i samopomocy środowiskowej, w szczególność: poradnictwa, grup wsparcia, kursów i warsztatów, form pomocy sąsiedzkiej,
d) organizowanie wolontariatu na rzecz działań w obszarze celów Fundacji,
e) opracowywanie i wdrażanie różnorodnych projektów i programów dotyczących ochrony środowiska przyrodniczego, ekologii oraz ochrony zwierząt, między innymi poprzez ochronę i właściwe zagospodarowanie terenów przyrodniczych w obrębie miejsca działalności Fundacji,
f) prowadzenie i wspieranie centrów edukacji ekologicznej,
g) współpraca, a także wspieranie, promowanie, reklama organizacji i instytucji działających na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego i zwierząt,
h) aktywizowanie społeczeństwa, wspieranie proekologicznych inicjatyw obywatelskich,
i) działalność edukacyjną, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji,
j) prowadzenie doradztwa w zakresie celów Fundacji,
k) promowanie celów Fundacji,
l) pozyskiwanie środków na realizację zadań Fundacji,
m) współpracą z innymi podmiotami o celach zbliżonych z celami Fundacji.
2. Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa.
3. Fundacja może podjąć działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dochód z prowadzonej działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych Fundacji.

Rozdział III
Organy Fundacji

§ 5

Organami Fundacja są: Zarząd Fundacji i Rada Fundacji.

§ 6

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, w tym Prezesa Zarządu.
2. Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony przez Fundatora (reprezentowanego przez Zarząd Spółdzielni), który wyznacza także liczebność Zarządu w ramach dopuszczonych statutem oraz może powierzyć powołanym osobom określone funkcje w ramach Zarządu, lub pozostawić tę kompetencję Prezesowi Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą wykonywać swoje zadnia honorowo lub być zatrudnieni.
4. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu, lub z jego upoważnienia – wskazany w upoważnieniu członek Zarządu. Dla ważności decyzji Zarządu, na mocy których Fundacja zaciąga łączne zobowiązania finansowe wobec podmiotów trzecich o wartości przewyższającej 50 tys. zł, niezbędne jest kontrasygnowanie ich przez Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Zarząd wykonuje wszelkie zadania związane z kierowaniem działalnością Fundacji, niezastrzeżone postanowieniami niniejszego statutu dla Rady Fundacji lub dla Fundatora, a w szczególności:
a) realizuje cele Fundacji poprzez prowadzenie form działalności, o których mowa w § 4,
b) gospodaruje majątkiem własnym Fundacji oraz majtkiem powierzonym Fundacji, w tym: dysponuje środkami finansowymi Fundacji, przyjmuje
w imieniu Fundacji dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy, organizuje zbiórki publiczne na rzecz celów Fundacji, lokuje i inwestuje środki pieniężne Fundacji,
c) reprezentuje Fundacje na zewnątrz,
d) tworzy oraz likwiduje jednostki organizacyjne Fundacji,
e) podejmuje decyzje o przyjęciu członkostwa Fundacji  w innym podmiocie,
f) opracowuje roczne plany działalności i roczne budżety Fundacji,
g) sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i roczne sprawozdania finansowe z działalności Fundacji,
h) zatrudnia pracowników Fundacji, ustala zasady wynagradzania pracowników oraz wielkość środków na ich wynagrodzenie i nagrody,
i) organizuje wolontariat na rzecz działalności Fundacji w ramach obowiązującego prawa.
6. Członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy  jego członków.

§ 7

1. Rada Fundacji składa się od 5 do 9 osób, w tym Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie Rady są powoływani przez Fundatora (reprezentowanego przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej) na czteroletnią kadencję. Członka Rady może odwołać Rada Fundacji lub Fundator. Członek Rady może zrezygnować z pełnionej funkcji, o czym musi poinformować Radę Fundacji z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.
3. Na pierwszym posiedzeniu Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i przyjmuje regulamin swojej pracy.
4. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje w Radzie honorowo i nie otrzymują z tego tytułu wynagrodzenia.
5. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach stanowiących i kontrolnych. Do zadań Rady należy:
a) zatwierdzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Fundacji i udzielanie Zarządowi pokwitowania,
b) opiniowanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji,
c) nadzór nad zgodnością działań Zarządu Fundacji ze statutem i przyjętym rocznym planem działalności Fundacji,
d) przeprowadzanie kontroli całokształtu działalności Fundacji co najmniej raz w roku.
6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą:
a) być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) być skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami z Zarządu.
7. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady, na wniosek Zarządu lub na wniosek Fundatora nie później niż na 6 tygodni przed terminem Zebrania Przedstawicieli Członków Fundatora.
8. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
9. Przewodniczący Rady z upoważnienia Rady podpisuje umowę o prace z Prezesem Zarządu, o ile Prezes Zarządu wykonuje swoje obowiązki etatowo.

Rozdział IV
Majątek i dochody fundacji

§ 8

1. Na majątek Fundacji składa się fundusz założycielski Fundacji w wysokości 3.000 zł (trzy tysiące złotych) oraz wszelkie inne składniki majątkowe uzyskane przez Fundację w toku działalności, tym w szczególności:
a) nieruchomości,
b) rzeczy ruchome,
c) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie Fundacji,
d) papiery wartościowe nabyte przez Fundację,
e) wartości prawne i niematerialne.
2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§9

1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
a) dochody z mienia nieruchomego i ruchomego oraz z wartości prawnych
i  niematerialnych będących składnikami majątku Fundacji,
b) spadki i zapisy,
c) darowizny,
d) dotacje,
e) środki ze zbiórek publicznych,
f) wpływy z prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego,
g) odsetki bankowe i inne dochody z przechowywania lub lokowania środków pieniężnych,
h) dochód z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Wszelkie dochody Fundacji są przeznaczone wyłącznie na jej działalność statutową, zgodnie z decyzjami Zarządu oraz rocznymi planami działalności i rocznymi planami finansowymi (budżetami) Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Środki ze spadków i zapisów oraz darowizn z poleceniem, w stosunku do których spadkobierca lub darczyńca wskazał określony cel przeznaczenia, a także środki z dotacji celowych są przeznaczone na cel wskazy przez spadkodawcę, darczyńcę lub podmiot dotujący, również wtedy, gdy cel taki nie był przewidziany w rocznym planie działalności Fundacji. Cel taki musi być zgodny z celami Fundacji; Fundacja nie przyjmuje darowizn lub dotacji celowych przeznaczonych na cele sprzeczne z jej celami.

§ 10

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 11

Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 12

1. Zmiana statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów oraz zatwierdzenia tej uchwały przez Fundatora.
2. Ministrem sprawującym nadzór nad działalnością Fundacji jest minister właściwy do spraw kultury.
3. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się
z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. Decyzje w przedmiocie połączenia Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra.
4. Likwidacja Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów oraz zgody Fundatora. Likwidację przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Rada Fundacji. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji
i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się właściwego ministra.

§ 13

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do rejestru fundacji
w Krajowym Rejestrze Sądowym.