Tag: projekt ue

Zintegrowana animacja społeczna w październiku 2020 – zajęcia muzyczne i teatralne

W tym trudnym dla seniorów okresie, zajęcia też musiały dostosować się do rekomendowanych zasad bezpieczeństwa. Grupy były mocno ograniczone pod względem liczby uczestników, ale nawet w tym reżimie seniorzy dzielnie zjawiali się na zajęciach. Wspólne spędzanie czasu weszło mocno w krew !

W pierwszej połowie października odbyły się po dwa razy zajęcia grupy muzycznej i grupy teatralnej. Było wspólne śpiewanie, próby do nowych scenariuszy.

W drugiej połowie miesiąca zajęcia zostały zawieszone z uwagi na rekomendacje odgórne dla seniorów. Czekamy niecierpliwie na powrót do naszych spotkań.

Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej-KIS- rekrutacja w toku

Nie możesz odnaleźć się na rynku pracy? Nie posiadasz kwalifikacji? Chcesz wrócić na rynek pracy po dłuższej przerwie? Wróciłeś z zagranicy?
Zapraszamy mieszkańców osiedla Złote Łany do udziału w nowym projekcie.
Oferujemy bezpłatne zajęcia z doradcą zawodowym, kursy komputerowe, kursy motywacyjne.
Sam wybierz kurs zawodowy! Nie ma kryterium wieku oraz wykształcenia.

Oprócz tego:
– płatne staże, stypendia

Fundacja Aktywności Społecznej Złote Łany
ul. Jutrzenki 22 ( wejście od tyłu budynku)
Możesz przyjść już dziś
mail/ zlotelany@gmail.com
tel/ 334990806

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.