Zintegrowana Animacja Społeczna – Klub Wolontariusza

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w czerwcu odbyły się kolejne spotkania z wolontariuszami.  Na spotkaniach  wolontariusze mogą liczyć na wsparcie specjalistów, m.in. konsultacje z psychologiem, gdzie na bieżąco są analizowane, omawiane i rozwiązywane problemy wolontariatu u podopiecznych.

Na spotkaniach Osiedlowego Klubu Wolontariusza powstaje również szkic mapy wolontariatu dla osiedla Złote Łany.  Łanach”.  Jest to ambitne przedsięwzięcie – chcemy, żeby każdy wolontariusz zaznaczył na tej mapie swój wolontariat – przedstawiając go graficznie w wyjątkowy indywidualny sposób. Chodzi nam bardziej o mapę emocji, serc i uczuć, a nie mapę stricte kartograficzną. Dlatego proporcje i skala na mapie nie są ważne, za to liczy się kreatywność i pomysłowość – pomysł na  prezentację swoich działań i swoich podopiecznych. Zakończenie tej pracy zespołowej planujemy na wrzesień br.

Istotnym zadaniem wynikającym z założeń projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna…” jest powiększenie grupy wolontariuszy wywodzących się z osiedla Złote Łany. Kładziemy nacisk na samopomoc sąsiedzką i wzięcie współodpowiedzialności za los starszych, schorowanych osób przez mieszkańców osiedla. Ciągle poszukujemy nowych wolontariuszy z osiedla. Chcemy, że osiedle Złote Łany stało się miejscem, gdzie mieszkańcy biorą sprawy we własne ręce, aktywnie integrują się ze sobą i tworzą przyjazną mikrospołeczność na mapie Bielska.

W dniu 21 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku dla wolontariuszy, którzy współpracowali z Fundacją w ramach wolontariatu w latach 2017-2018 r. Na spotkanie do Leśniczówki w Straconce przybyła liczna grupa wolontariuszy z VIII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Chrzanowskiej, wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika i Zespołu Szkół Ekonomicznych, a także wolontariusze dorośli.

Spotkanie przebiegało w rodzinnej atmosferze, stało się okazją do wymiany doświadczeń i złożenia podziękowań wszystkim osobom wspierającym działania Fundacji.
Szczególnie dziękujemy za obecność i wyjątkowe zaangażowanie w promowanie idei wolontariatu gościom z  VIII Liceum Ogólnokształcącego im. H. Chrzanowskiej Pani Dyrektor Ewie Gawędzie i Opiekunowi Wolontariatu Pani Beacie Fajferek.

Wszystkim Wolontariuszom serdecznie dziękujemy za wrażliwość i dobre serca! Życzymy udanych i słonecznych wakacji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.