Bezpłatny kurs języka angielskiego – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bezpłatny kurs języka angielskiego

International House Integra Bielsko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy

ul. Zielonej 32 w Bielsku-Białej, ogłasza nabór uczestników projektu pod nazwą:

„Wyższe kompetencje językowe osób dorosłych” nr konkursu 1/POKL/9.6.2/2012

Uczestnicy projektu to osoby w wieku 18-64 lata, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

– wiek 50+ lub

– osoby powracające lub wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej

z urodzeniem i wychowaniem dzieci lub

– wykształcenie co najwyżej średnie lub

– osoby pozostające bez zatrudnienia przez okres ostanich 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 64+, pozostające bez zatrudnienia, o ile zadeklarują gotowość podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie.

Termin i miejsce przeprowadzenia naboru:

od dnia 05.04.2013 do dnia 19.04.2013, w godzinach od 12:00 do 18:00 (od poniedziałku do piątku) w International House Bielsko Sp. z o.o, ul. Zielona 32, 43-300 Bielsko-Biała.

Aby zgłosić się do projektu należy stawić się osobiście w w/w terminie i godzinach w biurze projektodawcy (z dowodem osobistym).

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze International House Integra Bielsko Sp. z o.o, tel. 33 822 33 30 lub pod adresem  www.ih.com.pl/bielsko (zakładka Szkolenia dofinansowane ze środków unijnych).