Rozpoczynamy nowy projekt „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; działania: 9.1.
Aktywna integracja; poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt pt.: „Integrujemy i aktywizujemy Złote Łany” skierowany jest do 45 osób,
mieszkańców osiedla Złote Łany, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez wdrażanie Programu
Aktywności Lokalnej w Mieście Bielsko-Biała w okresie od 01.07.2021r. do 30.09.2022r.
W ramach projektu zostaną uruchomione działania środowiskowe dla seniorów jak
i wsparcie społeczno – zawodowe dla osób nieaktywnych zawodowo. Zakłada się, że udział
w projekcie pozwoli uczestnikom nabyć nowe umiejętności oraz aktywnie włączyć się w życie
społeczne i zawodowe.
W związku z powyższym w ramach projektu realizujemy:
– dla osób nieaktywnych zawodowo: usługi społeczno -zawodowe – wsparcie
pracownika socjalnego, wsparcie coacha motywacyjnego, trening umiejętności społecznych,
wsparcie psychologa, doradztwo zawodowe, akademia poszukiwania pracy
i przedsiębiorczości, kursy zawodowe, staże zawodowe
– działania środowiskowe dla seniorów – imprezy plenerowe, zajęcia muzyczne,
spotkania ze specjalistami promującymi prozdrowotne zachowania, spotkania integracyjno-
rozwojowe w tym: warsztaty rękodzieła (robótki na szydełku i drutach, zdobienie techniką
decoupage), ćwiczenia oddechowe i relaksacja, wspólne granie na misach i gongach, nauka
radości z drobiazgów dnia codziennego, tańce, spotkania ekologiczne (zero waste, robienie
kosmetyków i środków czystości, ogrodnictwo parapetowo-balkonowe), warsztaty zdrowej
diety, spacery nordic walking, ponadto Klub Integracyjny dla osób z epizodem
psychiatrycznym
– działania środowiskowe dla wolontariuszy – Osiedlowy Klub Wolontariusza, Dzień
Wolontariusza, szkolenie dla wolontariuszy
Wszystkie zajęcia będą bezpłatne, ilość miejsc jest ograniczona, zapraszamy więc do biura
Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany ul. Jutrzenki 22 (wejście od strony garaży) by
wziąć udział w rekrutacji, którą rozpoczynamy od 15 lipca.
Planowany okres realizacji projektu: 01.07.2021r. – 30.09.2022 r.