Sprawozdanie z działalności Fundacji Aktywności Społecznej Złote Łany za rok 2012

Sprawozdanie Finansowe 2012 r. – FUNDACJA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ „ZŁOTE ŁANY

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

         1.      Informacje o fundacji.

Nazwa i adres: Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany”

ul. Jutrzenki 22, 43-300 Bielsko-Biała

Fundacja została zarejestrowana w dniu 06-09-2005r. W Sądzie Rejonowym dla miasta Bielska-Białej i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych

Zakładów Opieki Zdrowotnej w VIII Wydziale Gospodarczym pod numerem KRS: 0000240394.

Celami Fundacji są:

1) Szeroko pojęta działalność w obszarze promowania i organizowania aktywnego uczestnictwa w kulturze, w tym między innymi: organizowania różnorodnych form życia kulturalnego, kontaktu z kulturą oraz zajęć edukacyjno-kulturalnych,

2) Szeroko rozumiana działalność w obszarze pomocy społecznej, w tym między innymi:

profilaktyka bezrobocia, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób i rodzin organizowanie pomocy i samopomocy środowiskowej, organizowanie akcji charytatywnych,

3) Organizowanie wolontariatu na rzecz działań w obszarze celów fundacji,

4) Prowadzenie działalności edukacyjnej, a w szczególności organizowanie szkoleń oraz tworzenie i prowadzenie programów edukacyjnych w zakresie celów Fundacji,

2.      Zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1.01.2012 do 31.12.2012r. i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.

3.      Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z póz.zm., zwaną Ustawą, oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad prowadzenia ksiąg dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityką) rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami uchwały zarządu Fundacji obowiązującą od 15-09-2005r.

Księgi prowadzone są za pomocą komputera przy użyciu programu finansowo-

księgowego FKS-FK-ST01-B.

W 2012 r. w Fundacji nie zmieniono wyceny aktywów i pasywów z Ustawą o rachunkowości.

 

Informacja dodatkowa i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2012 r.

1.      Informacja o uzyskanych przychodach.                                       

W 2012 roku Fundacja uzyskała przychody:

a/ Przychody statutowe                                            

– dotacja Gminy Bielsko-Biała na realizację zadania

publicznego „Aktywny Senior II”                                                                              12 000.00

– dofinansowanie Fundatora na realizację projektów                                         17 926.74

„Aktywny Senior II” „Aktywny Senior na Złotych Łanach”

„ Wolontariat Osiedlowy”, i inne cele statutowe

– Darowizna pieniężna FIAT AUTO POLAND –

na dofinansowanie pikniku „Bądź zdrów”                                                                  3 000.00

-Darowizny pieniężne ze zbiórek publicznych

na rehabilitację osoby niepełnosprawnej                                                                     603.00

– Darowizny rzeczowe ze zbiórek publicznych

z przeznaczeniem dla ubogich mieszkańców miasta                                              1 360.00

– Darowizny rzeczowe – karma dla bezdomnych zwierząt                                         36.00

Razem                                                                                                                                      34 925.74

b/ Pozostałe przychody operacyjne:                                           

– Zwrot z PUP kosztów poniesionych na

wynagrodzenia i składki ZUS za skierowanych bezrobotnych

zatrudnionych w ramach robót publicznych                                                         24 819.90

– Przychody z tytułu wynajmu powierzchni na baner

reklamowy                                                                                                                              2 400.00

– Nadwyżka przychodów nad kosztami z 2011 r.                                                     2 647.14

Razem                                                                                                                                     29 867.04

c/ Przychody finansowe                                            

– odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                  1.08

Ogółem przychody                                                                            64 793.86

2       Informacja o poniesionych kosztach.                                           

1/ Koszty poniesione na realizacje zadań statutowych:                                        

– koszty realizacji zadania publicznego

” Aktywny Senior II”                                                                                                          1 5 918.56

w tym:

koszty sfinansowane dotacją z Gminy Bielsko-Biała                                           12 000.00

koszty sfinansowane ze środków własnych:                                                               3 918.56

/ zakup żywności na spotkania integracyjne seniorów,

koszty wycieczek do muzeum, w góry, zakup kijków

Nordic Walking, zakup materiałów do zajęć plastycznych,

plakaty informacyjne/

– projekt Aktywny Senior na Złotych Łanach                                                             3625.49

/ warsztaty szkoleniowe w zakresie ćwiczeń aktywności

intelektualnej i pamięci dla seniorów, nauki prawidłowej

techniki posługiwania się kijkami Nordic Walking/

– koszty zbiórki żywności /opłata do Banku Żywności/                                           173.54

– koszty pikniku „Bądż Zdrów”                                                                                          4 961.03

– koszty zbiórek publicznych /opłata/                                                                               82.00

– darowizny rzeczowe dla najuboższych                                                                        460.00

– projekt 'Wolontariat Osiedlowy”                                                                                     700.00

/warsztaty dla wolontariuszy z zakresu pracy z osobami

niepełnosprawnymu/

– darowizny na rzecz bezdomnych zwierząt                                                                   36.00

Razem                                                                                                                                      25 956.62

2/ Koszty administracyjne                                        

– zużycie materiałów                                                                                                                   51.61

– usługi obce                                                                                                                            6 063.21

w tym:

usługa rachunkowa                                                                                                             5 200.00

usługi bankowe                                                                                                                          428.60

czynsz za wynajem                                                                                                                    416.17

opłata za przesyłkę                                                                                                                      18.44

– opłaty i podatki                                                                                                                         30.00

– wynagrodzenia                                                                                                                  22 623.91

– ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                                           5 064.12

Razem                                                                                                                                      33 832.85

3       Pozostałe dane.                                       

a/ Przecietne zatrudnienie w roku 2012 to 1,25 etatu.

b/ Fundacja poniosła koszty wynagrodzeń w wysokości                                   22 623.91

z tytułu zatrudnienia osób skierowanych z PUP w ramach

robót publicznych

c/ z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych                                                    5 003.00

/umowy zawarte w ramach realizacji projektów/

c/ Członkowie Zarządu świadczyli pracę na rzecz Fundacji nieodpłatnie.

4.      Wynik finansowy                                     

Rachunek zysków i strat za 2012 r. zamyka się nadwyżką przychodów nad kosztami w kwocie 5004,39, które zwiększają przychody statutowe 2013 r.

Dochód wolny od podatku na podstawie art.17 ust 1 ustawy o PDOP przeznaczony na  cele statutowe fundacji.

5.      Gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania.                                         

Fundacja w 2012 r. nie udzielała żadnych poręczeń, gwarancji i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Rachunek wyników za okres od 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012 r.

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja

Wyszczególnienie

 Kwota za rok poprzedni

 Kwota za rok obrotowy

 

 

1

2

3

4

A.

Przychody z działalności statutowej                 20 642,92                    34 925,74   

I.

Składki brutto określone statutem

II.

Inne przychody określone statutem                 20 642,92                 34 925,74

B.

Koszty realizacji zadań statutowych                 22 400,50                    25 956,62   

C.

Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) –                 1 757,58                      8 969,12   

D.

Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:                   2 000,00                                  –     

I.

Przychody netto ze sprzedaży produktów    

II.

Przychody netto ze sprzedaży usług                   2 000,00     

III

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    

E.

Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów    

I.

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów    

II.

Koszt wytworzenia sprzedanych usług    

III

Wartość sprzedanych towarów i materiałów    

F.

Zysk (strata) brutto na sprzedaży (D-E)                   2 000,00                                  –     

G.

Koszty administracyjne                 30 033,62                    33 832,85   

I.

Amortyzacja

II.

Zużycie materiałów i energii                         51,61

III

Usługi obce                   6 408,56                   6 063,21

IV

Podatki i opłaty                      210,00                         30,00

V

Wynagrodzenia                 19 861,34                 22 623,91

VI

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   2 943,74                   5 064,12

VII

Pozostałe koszty rodzajowe                      609,98

H.

Zysk (strata) na działalności statutowej i gospodarczej (C+D-E-G) –               29 791,20    –               24 863,73   

I.

Pozostale przychody operacyjne                 32 441,52                    29 867,04   

I.

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    

II.

Dotacje    

III

Inne przychody operacyjne                 32 441,52                    29 867,04   
                              –

J.

Pozostałe koszty operacyjne    

I.

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

II.

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

III

Inne koszty operacyjne    

K

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (H+I-J)                   2 650,32                      5 003,31   

L

Przychody finansowe                           0,73                              1,08   

I.

Dywidendy i udziały w zyskach    

II.

Odsetki w tym:                           0,73                              1,08   
– od jednostek powiązanych    

III

Zysk ze zbycia inwestycji    

IV

Aktualizacja wartości inwestycji    

V

Inne    

Ł

Koszty finansowe                           2,91     

I.

Odsetki w tym:                           2,91     
– od jednostek powiązanych    

II.

Strata ze zbycia inwestycji    

III

Aktualizacja wartości inwestycji    

IV

Inne    

M

Zysk (strata) z działalności statutowej i gospodarczej (K+L-Ł)                   2 648,14                      5 004,39   

N

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych    

I.

Zyski nadzwyczajne    

II.

Straty nadzwyczajne    

O

Zysk (strata) brutto (M+/-N)                   2 648,14                      5 004,39   

P

Podatek dochodowy                           1,00     

R

Pozostałe obowiązkowe zmniej.zysków

O

Zysk (strata) netto (O-P)                   2 647,14                   5 004,39

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

FUNDACJI AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ZŁOTE ŁANY

ZA OKRES 1.01.2012 – 31.12.201

Rok 2012 został przede wszystkim poświęcony działalności na rzecz osób bezrobotnych oraz promocji wolontariatu i organizacji akcji charytatywnych.

     W ramach działalności na rzecz osób bezrobotnych:

 •  udzielono ok.1000 porad osobom poszukującym pracy. Korzystający z naszych porad to osoby wykluczone społecznie, które z racji wieku, braku wykształcenia mają problem ze znalezieniem pracy.
 • udzielono 40 osobom bezrobotnym pomocy w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, ok. 200  razy drukowano CV i tyle samo razy wysyłano je pocztą elektroniczną.
 • zorganizowano 8 spotkań z pracownikiem Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy z zakresu doradztwa zawodowego z elementami wsparcia psychologicznego.
 • w spotkaniach grupy osób, nazwanej ,,Świat robótek ręcznych”, brało udział 8-10 kobiet. Panie podczas spotkań nie tylko wymieniały się doświadczeniami, ale także wspierały się wzajemnie.
 • 150 osób poinformowano o bezpłatnych kursach organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Zakład Doskonalenia Zawodowego oraz inne instytucje szkoleniowe.
 • w ramach współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zorganizowano 8 spotkań z doradcą zawodowym, udzielano informacji na temat aktywnych form pomocy osobom bezrobotnym (dotacje, staże, itd.), zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej. Wzięło w nich udział 25 osób.

           Oprócz działalności na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy prowadzono również działalność wspomagającą mieszkańców w różnych dziedzinach życia.

Promocja wolontariatu

Nasz wolontariat to:

 • Wolontariat stały, na rzecz seniorów oraz niepełnosprawnych mieszkańców osiedla, w który było zaangażowanych 45 wolontariuszy. Część z nich:
 • 23 osób, pomagało w zakupach, pracach domowych, towarzyszyło w spacerach samotnym, schorowanym, często w podeszłym wieku, osobom.
 • 22 osoby kontaktowały się z niepełnosprawnymi mieszkańcami osiedla, wychodząc z nimi na spacery, do kina lub udzielało korepetycji.

Wolontariusze współpracują z ok. 24 rodzinami zamieszkałymi na terenie   osiedla Złote  Łany.

Zasadą stałego wolontariatu jest spędzanie z podopiecznym minimum dwóch godzin tygodniowo, w trakcie których wolontariusze wykonują potrzebne dla podopiecznych działania, z wyjątkiem zabiegów higienicznych. Szacunkowa wartość pracy wolontariuszy
w całym roku 2012 to kwota ok. 39.6oo zł.(45 wolontariuszy x 11 miesięcy wolontariatu x 8 h wolontariatu w miesiącu x 10zł/h).

Ważne i znaczące dla podopiecznych są cotygodniowe spotkania. W sumie odbyło się ich 47. Były one nie tylko źródłem kontaktów towarzyskich, ale miały również charakter edukacyjny i integrujący. W  trakcie 2012 roku  dla seniorów zorganizowano: 12 wyjść do Domu Muzyki, sesję fryzjersko-kosmetyczną oraz konsultacje rehabilitantów, uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet oraz z okazji Dnia Matki, dwa spotkania z kardiologiem Klaudiuszem Komorem, spotkania z dietetykiem i psychologiem.

W ramach programu „Wolontariat Osiedlowy” pozyskano środki z Urzędu Gminy Bielsko-Biała na realizację projektu „Aktywny Senior na Złotych Łanach II”. Projekt był realizowany od 15 marca do 15 grudnia 2012 roku, adresowany do samotnych mieszkańców naszego osiedla. Przeciwdziałał wykluczeniu społecznemu osób starszych poprzez różne formy aktywizacji i integracji.

W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowano między innymi opisane spotkania integracyjne, ognisko, wycieczki do Krakowa i na Górę Żar. Wymienione wyżej zadania stanowiły dużą atrakcję dla podopiecznych.  Uroczyste zakończenie projektu  odbyło się podczas spotkania wigilijnego zorganizowanego dla seniorów i wolontariuszy w siedzibie Fundacji Złote Łany. W spotkaniu wzięło udział 78 osób.

Kontynuowaliśmy również spotkania grupy osób niepełnosprawnych. Spotykali się przeważnie raz w tygodniu, po to by wspólnie spędzić czas, wyjść do kina, na spacer, wziąć udział w różnego rodzaju imprezach.

 • Wolontariat akcyjny to:

zbiórki żywności, używanej odzieży i  artykułów dla bezdomnych kotów.

Podobnie jak w latach ubiegłych , w 2012 roku zorganizowano  we współpracy z Śląskim Bankiem Żywności, trzy akcje charytatywne. Żywność zbierano w osiedlowych placówkach, bądź położonych w jego pobliżu. W sumie zebrano 6542 kg, o wartości 51.392zł. Przygotowano z tego ok. 600 paczek. Do części  podopiecznych, którzy z racji wieku i stanu zdrowia nie mogli sami przyjść po paczki, zawieziono żywność do domów. Największą ilość paczek wydano w biurze, część  przekazano do osiedlowych szkół  i  do Klubu Seniora z SCK. Pozostała żywność była wydawana sukcesywnie w ciągu roku tym, którzy zgłaszali taką potrzebę. We wszystkich zbiórkach udział wzięło 370 wolontariuszy.

Kontynuowaliśmy  również zbieranie używanej odzieży, damskiej i  męskiej. Przekazano nam wiele rzeczy, w bardzo różnym stanie. Wydawanie tego co przekazują nam mieszkańcy odbywa się w każdy czwartek, w godz.15.00 – 17.00. Ponad 100 mieszkańców naszego osiedla skorzystało z tej formy pomocy.

Przez cały czas pośredniczymy również w przekazywaniu mebli, sprzętu AGD oraz innych przedmiotów. Kontaktujemy tych, którzy za darmo chcą przekazać niepotrzebne im rzeczy z tymi, którzy ich potrzebują.

Kolejną akcją, którą kontynuowaliśmy była pomoc bezdomnym kotom. Mieszkańcy w odpowiedzi na nasz apel przekazali nam pewne ilości karmy karmy, koców i misek. Zebrane artykuły były wydawane osobom dokarmiającym bezdomne zwierzęta. Spotykały się one  w naszej placówce raz w miesiącu, wymieniając doświadczenia oraz stanowiąc dla siebie grupę wsparcia.

 • Piknik „Bądź Zdrów”

19 sierpnia 2012 roku na terenie osiedla Złote Łany w Bielsku-Białej odbyła się już 5 edycja  Pikniku „Bądź zdrów”. Ideą przewodnią pikniku była promocja szeroko pojętych prozdrowotnych zachowań.

Piknik rozpoczął się spotkaniem seniorów z naszego osiedla, w którym wzięło udział ok. 120 osób, kilka z nich mających problem z wychodzeniem z domu dowieźliśmy na miejsce samochodem.

Dla seniorów przygotowano  poczęstunek i co ważniejsze, umożliwiono  im zrobienie bezpłatnych badań takich jak: poziom cukru, ciśnienia krwi i cholesterolu. Równocześnie odbywały się występy  znanego bielskiego zespołu MISTY, zabawy, gry i konkursy dla dzieci organizowane przez SCK Best, działania  bloku medycznego w ramach, którego można było nieodpłatnie zrobić różnego rodzaju badania. Ilość bezpłatnie wykonanych badań w godzinach 15.00-18.00, oszacowaliśmy na ok. 600. Naszych mieszkańców konsultowali też lekarze kardiolog i reumatolog oraz  rehabilitant. Swoją wiedzą w udzielaniu pierwszej pomocy dzielili się ratownicy z PCK.

W trakcie imprezy prowadzona była zbiórka publiczna na rzecz niepełnosprawnej mieszkanki osiedla, studentki ATH, dla  której zebraliśmy kwotę  602 zł z przeznaczeniem na jej rehabilitację.
Grupa osób dokarmiających bezdomne koty przekonywała uczestników pikniku do potrzeby niesienia pomocy tym potrzebnym zwierzakom, a zaprzyjaźniona z nami lekarz weterynarii bezpłatnie konsultowała problemy zdrowotne psów i kotów z osiedla.Na zakończenie można było obejrzeć interesujący spektakl tancerzy Teatru Ognia.

 • „Klub Wędrowca”

To animowany przez nas ruch propagowania turystyki przede wszystkim pieszej . Na pieszych wycieczkach spotykali się 2 razy w tygodniu mieszkańcy naszego osiedla, którzy sami ustalali trasy wycieczek, zazwyczaj po okolicy Bielska, o stopniu trudności dostępnym dla wszystkich. Grupę prowadzi wolontariuszka z wieloletnim doświadczeniem, doskonale znająca okoliczne trasy. Stała grupa liczy od 5 do 10 osób.