UWAGA! Nowe świadczenie – Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie, które stanowi wsparcie w pokryciu części kosztów energii.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
 • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Gospodarstwo domowe tworzy:

 • osoba fizyczna, samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r-w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r do dnia 31 lipca 2022 r,
 • 2021 r-w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r do dnia 31 października 2022 r

Do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy ustawy o świadczeniach rodzinnych.

W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza kwotę 2100 zł/1500 zł dodatek osłonowy przysługuje w wysokości różnicy pomiędzy kwotą tego dodatku, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość ustalonego dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek.
 2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu. W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane. W pozostałych sytuacjach dowód osobisty lub inny dokument tożsamości musi być okazywany przy składaniu wniosku.
 3. Inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia dodatku osłonowego.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

  2. złożyć bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej-w Dziale Świadczeń Rodzinnych;

  3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, wypełniony wniosek należy załączyć do wiadomości.

 2. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku podmiot realizujący dodatek osłonowy wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o dodatek do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

  W przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący dodatek osłonowy przyjmuje wniosek i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Terminy i sposób załatwienia sprawy

 1. Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji.

 2. Informację o przyznaniu dodatku osłonowego organ właściwy przesyła wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej z adresu swiadczenia@mops.bielsko.pl W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy odbierając wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Nieodebranie ww. informacji nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.
 3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o dodatek osłonowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 stycznia 2022 r dodatek wypłacany jest w dwóch ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022 r oraz do dnia 2 grudnia 2022 r. Natomiast w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 lutego 2022 r do 31 października 2022 r dodatek jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po jego przyznaniu.
 4. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do dodatku osłonowego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, wymagają wydania decyzji.

Tryb odwoławczy

1. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej. Odwołanie należy złożyć na jeden z poniższych sposobów:

a. przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym);

b. bezpośrednio w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, ul. Karola Miarki 11, w godzinach jego pracy.

2. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej wyznaczonego operatora.

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r poz. 1);

 • rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 stycznia 2022 r w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (Dz.U. z 2022 r poz. 2).

Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej mieści się przy ulicy Filarowej 50.

Czynny jest:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7:30 do 15:30

czwartek od 7:30 do 17:00

Ze względu na ochronę danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne.

Informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

 • sprawy dotyczące świadczeń wychowawczych, rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego: 33 506-68-01, 33 506-68-06, 33 506-68-07, 33 506-68-17

 • kierownik Ewa Januła-Gniadek: 33 506-68-22
 • zastępca kierownika Magdalena Kuś: 33 506-68-18

 

Lista plików do pobrania

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/04/10/rYJe/wniosek-o-dodatek-oslonowy.pdf

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/12/10/WhNN/wskazowki-jak-wypelnic-wniosek-o-dodatek-oslonowy-poprawione.pdf

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/04/02/2if6/informacja-rodo-dodatek-oslonowy.pdf

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/31/03/ekSY/oswiadczenie-dodatek-oslonowy.pdf

oraz do wypełnienia i odesłania w formie elektronicznej

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/10/12/Ayn1/wzor-wniosku-o-dodatek-oslonowy-docx.docx