UWAGA! ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORZECZENIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI- DOTYCZY OSÓB POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

WYMAGANE DOKUMENTY (wzór – między innymi – wniosku i zaświadczenia lekarskiego znajduje się na końcu niniejszej strony):

  1. wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru dostępnego w biurze zespołu lub na stronie internetowej, wypełniony i podpisany przez Wnioskodawcę, lub w przypadku osób w wieku 16 do 18 lat również przez jednego z rodziców/opiekuna prawnego,
  2. oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/i specjalistę pod opieką którego znajduje się wnioskodawca, wystawionego nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o wydanie orzeczenia,
  3. kserokopie i oryginały posiadanej dokumentacji medycznej tj. kart wypisowych ze szpitala lub sanatorium; oryginały lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem kartotek poradni/lekarzy prowadzących leczenie wnioskodawcy (z ostatnich 2 – 3 lat leczenia bądź od czasu wydania ostatniego orzeczenia do chwili składania nowego wniosku),
  4. posiadane aktualne wyniki badań specjalistycznych potwierdzających zasadnicze dysfunkcje zdrowotne wnioskodawcy (np. opisy TK, MR, RTG, USG, EKG, EEG; spirometrii, audiogramu, badania pola widzenia) lub uwierzytelnioną kserokopię w/w dokumentacji medycznej tzn. potwierdzoną za zgodność z oryginałem),
  5. oryginały aktualnych opinii psychologicznych – jeśli wnioskodawca korzysta z pomocy psychologa,
  6. kserokopię (oryginał do wglądu) poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności (jeśli było wydane w innym Zespole lub w postępowaniu odwoławczym w Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności lub w Sądzie) lub orzeczenie  ZUS, KRUS,
  7. kserokopię wyroku sądu (oryginał do wglądu) – w przypadku, gdy wnioskodawca jest częściowo lub całkowicie ubezwłasnowolniony.

SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z dokumentacją medyczną składa się obecnie, w okresie zagrożenia epidemicznego i zamknięcia Zespołu – drogą pocztową lub bezpośrednio do metalowej skrzynki podawczej, umieszczonej na zewnątrz, z tyłu budynku na szczycie podjazdu dla wózków inwalidzkich, obok wejscia do Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bielsku-Białej, ul. Lipnicka 36. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389. Osoby posiadające poprzednie ważne orzeczenie – ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia. Wniosek z tytułu pogorszenia/zmiany stanu zdrowia może być składany bez względu na termin ważności poprzedniego orzeczenia. Wszelkie informacje w sprawach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać pod nr telefonu 33 8151916, 33 4960389

 

TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY – UWAGA! :

Informujemy, że obecnie w związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego posiedzenia składów orzekających (rozpatrujących wnioski w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności) odbywają się w trybie zaocznym, w oparciu o dokumentację medyczną załączoną do wniosków – na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 26.03.2020 (Dz.U. 2020 r. poz. 534). Wobec powyższego wnioskodawcy nie są zapraszani na posiedzenia składów orzekających. Do każdego wnioskodawcy drogą pocztową wysyłamy pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia składu orzekającego, oraz – w terminie do 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego – wysyłamy orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pocztą poleconą za potwierdzeniem odbioru.

Wysłanie zawiadomienia o terminie posiedzenia składu orzekającego rozpatrującego wniosek następuje miesiąc od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów (dokumentacją medyczną ilustrująca aktualny stan zdrowia), w szczególnych przypadkach powyżej miesiąca. Orzeczenia na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2027 ) wydają dwuosobowe składy orzekające Zespołu, w których przewodniczącym jest zawsze lekarz medycyny. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności /powyżej 16 roku życia/ wydawane jest na czas określony (najkrócej na rok) lub na stałe.

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od orzeczenia przysługuje prawo złożenia odwołania do 14 dni od daty odbioru orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach za pośrednictwem Miejskiego Zespołu w Bielsku-Białej, który orzeczenie wydał. Odwołanie przekazywane jest wraz zaktami sprawy do organu II instancji tj. Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Katowicach (40-024 Katowice ul. Powstańców 41a tel. 32/2077809, 32/2077815), gdzie jest ponownie rozpatrywane. O sposobie załatwienia odwołania wnioskodawca zostaje powiadomiony odrębnym pismem przez wyżej wymieniony organ II instancji.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 2027)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 01 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162 z późn. zm.)

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/22/01/11/01/LMKK/wniosek-na-orzeczenie-dorosli-wersja-2022.doc

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/17/11/23/10/p3Zo/zaswiadczenie-lekarskie.doc

https://www.mops.bielsko.pl/media/upload/20/02/11/10/RXHE/arkusz-zaoczny-opis-funkcjonowania-osoby-nie-stajacej-na-posiedzeniu.doc