UWAGA ! Przypominamy o możliwości wystąpienia o dodatek mieszkaniowy.

DODATEK MIESZKANIOWY

 

       Kryteria otrzymania dodatku mieszkaniowego

I. POSIADANIE TYTUŁU PRAWNEGO

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

  1. Najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
  2. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu;
  3. Osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
  4. Innym osobom mający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
  5. Osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

 

II. KRYTERIUM DOCHODOWE

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni

miesięczny  dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie :

  • jednoosobowym – 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 2066,99 zł
  • wieloosobowym – 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – 1550,24 zł

 

III. KRYTERIUM POWIERZCHNIOWE

Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych osób.

 

Ilość osób Pow. normatywna Dopuszczone ustawą przekroczenia powierzchni normatywnej
  (+15m)* (+15m)*
1. 35 m2 + 30%  = 45,50 m2   (65,00 m2)* + 50% = 52,50 m2      (75,00 m2)*
2. 40 m2 + 30% =  52,00 m2   (71,50 m2)* + 50% = 60,00 m2      (82,50 m2)*
3. 45 m2 + 30% = 58,50 m2    (78,00 m2)* + 50% = 67,50 m2         (90,00 m2)*
4. 55 m2 + 30% =  71,50 m2   (91,00 m2)* + 50% = 82,50 m2      (105,00 m2)*
5. 65 m2 + 30% =  84,50 m2 (104,00 m2)* + 50% = 97,50 m2    (120,00 m2)*
6. 70 m2 + 30% =  91,00 m2 (110,50 m2)* + 50% = 105,00 m2  (127,50 m2)*

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m² jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku

inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

   Godziny przyjęć wniosków od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:15

   Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Czynszów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który mieści

   się w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A

   lub pod nr tel. –  33 4974281, 33 4974282, 33 4974283

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ

https://www.mops.bielsko.pl/strona/dodatek-mieszkaniowy-i-eneregtyczny