Zintegrowana animacja społeczna – KIS

W ramach Klubu Integracji Społecznej w kwietniu uczestnicy projektu kontynuowali kursy zawodowe m.in kurs florystki, drukarza, kurs językowy, kursy komputerowe oraz inne. Po ukończonych kursach zawodowych, kolejnym etapem będzie możliwość odbycia stażu oraz pomoc w znalezieniu pracy.

KIS jest realizowany w ramach projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”,
Celem głównym Projektu jest wzmocnienie aktywności i pobudzenie spójności społecznej zmarginalizowanych oraz wieloproblemowych społeczności lokalnych miasta Bielska-Białej,
W projekcie planowana jest realizacja kursów i szkoleń zawodowych, zapewnione jest wsparcie psychologiczne oraz pracownika socjalnego.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. Czas trwania: 1.10.2017r. do 30.09.2020r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” .