Zintegrowana animacja społeczna – KlS w lipcu

Powoli zbliżamy się do zakończenia działań przewidzianych dla Uczestników w ramach projektu Zintegrowana Animacja Społeczna.

Projekt „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku -Białej” realizowany m.in. na osiedlu Złote Łany jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zakłada wsparcie 337 osób, mieszkańców i mieszkanek osiedli zdegradowanych, ujętych w I i II strefie PROM w Bielsku-Białej, tj. osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

Dzięki naszym działaniom kilkanaście osób zdobyło kwalifikacje zawodowe, odbyło staże, a finalnie znalazło pracę.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.