Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej

We wrześniu zakończyliśmy działania w ramach KIS na Złotych Łanach.  Celem projektu ” Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” było  ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez skierowanie działań aktywnej integracji do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Poprzez te instrumenty, Uczestnicy projektu mieli wzmocnić swój potencjał, zaradność, samodzielność czy aktywność.
Nasi Uczestnicy skorzystali z szeregu szkoleń i poradnictwa o charakterze społecznym (indywidualna pomoc psychologa, pracownika społecznego, animatora społecznego) oraz zostali objęci grupowym wsparciem mającym na celu podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, a docelowo powrót na rynek pracy. W tym celu realizowano treningi motywacyjne, treningi umiejętności społecznych, treningi poszukiwania pracy przy pomocy komputera, trening przedsiębiorczości.

Nasi Uczestnicy nauczyli się przygotowywać profesjonalne dokumenty aplikacyjne oraz posługiwać się nowoczesnymi metodami poszukiwania pracy poprzez portale internetowe. Ponadto w projekcie wykorzystano instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, obejmujące m.in.: staże zawodowe, poradnictwo zawodowe,  kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Działania te były realizowane przez podmioty wyspecjalizowane w zakresie aktywacji zawodowej.

Usługi aktywnej  to usługi, których celem jest o odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa) oraz  zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.