Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w sierpniu

W sierpniu Uczestnicy KIS na Złotych Łanach kończyli kursy i staże. Działania te są finansowane w ramach projektu Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej. Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program Aktywności Lokalnej  zakłada ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego  poprzez  realizację usług aktywnej integracji o charakterze społecznym i zawodowym, działania środowiskowe, usługi asystenckie, udział w KIS.  W projekcie realizowane są kursy i szkolenia zawodowe, zapewnione jest wsparcie psychologiczne, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i animatora społecznego.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.