Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w styczniu

W ramach projektu  Klubu Integracji Społecznej  w styczniu Uczestnicy odbyli spotkania ewaluacyjne – podsumowujące dotychczasowe działania. W ostatnich tygodniach Uczestnicy KIS brali udział w zajęciach grupowych tj. treningu motywacyjnym, treningu umiejętności społecznych, akademii poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, treningu w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera. Celem zajęć było pokazanie możliwości samodzielnego poszukiwania pracy, praktyczne przygotowanie do procesu rekrutacji poprzez m.in. naukę przygotowania dokumentów aplikacyjnych czy symulowanie rozmów z potencjalnym pracodawcą oraz szereg ćwiczeń polegających na zwiększeniu automotywacji do zmiany dotychczasowej sytuacji. W ramach tych zajęć Uczestnicy nabyli kompetencje w zakresie samo-rozpoznawania swoich potrzeb i formułowania celów zawodowych.
Spotkania indywidualne z  psychologiem, pracownikiem socjalnym, doradcą zawodowym oraz animatorem społecznym były nastawione na rozpoznanie potrzeb każdego Uczestnika, określenie jego kompetencji zawodowych oraz indywidualne dobranie kursów, które zwiększałyby  atrakcyjność na rynku pracy. Uczestnicy wybrali m.in kurs prawa jazdy kat.B, kursy językowe, kursy komputerowe, kursy związane z obsługą social media.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.