Zmiana kryteriów dochodowych w MOPS

Centrum Informacji i Pomocy „Dla Ciebie” informuje o zmianie kryterium dochodowego pozwalającego na wystąpienie o zasiłek celowy do MOPS- u.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ustala się następujące zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej: wynosi 542 zł (netto)

kryterium dochodowe rodziny: iloczyn kwoty kryterium dochodowego czyli kwoty 456 zł(netto)

i liczby osób w rodzinie

osoba samotnie gospodarująca: to osoba prowadząca jednoosobowe gospodarstwo domowe

rodzina: osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące

Więcej informacji pod linkiem:
Lub w lokalnym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bielsku- Białej.