Nabór do projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”

Zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym mają duże trudności z readaptacją społeczną oraz zawodową i wymagają podjęcia wobec nich działań nie tylko aktywizujących, ale przede wszystkim wspierających, aby w pierwszej kolejności zmienić ich bierną postawę na aktywną i kreatywną.

Nasz projekt oferuje pomoc psychologa, pracownika socjalnego, warsztaty wspierające umiejętności społeczne, warsztaty komputerowe, doradztwo zawodowe, indywidualnie dobrane kursy zawodowe.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.