Tag: KIS

Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej w lutym

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w lutym część uczestników Klubu Integracji Społecznej na Złotych Łanach  rozpoczęła staże staże zawodowe.

Jakie są korzyści z odbywania stażu?

  1. Zdobycie doświadczenia – podczas stażu można zdobyć kwalifikacje przygotowujące do praktycznego  wykonywania danego zawodu.
  2. Zwiększenie szans na rynku pracy – doświadczenie skraca czas potrzebny do wdrożenia się na dane stanowisko, co jest wymierną korzyścią dla potencjalnego pracodawcy. Poza tym ukończenie stażu pokazuje, że dana osoba jest zdeterminowana i aktywna.
  3. Stypendium – stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych  jest wypłacane przez Fundację Aktywności Społecznej Złote Łany.

Nasi najbardziej zaangażowani stażyści dostają propozycje pracy od organizatorów stażu.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej – KIS w grudniu

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku-Białej”  przewidziano do realizacji między innymi formy wsparcia służące zdobywaniu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców, w ramach których nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania zawodu może być realizowane poprzez staże.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Fundację Aktywności Społecznej „Złote Łany” z uczestnikiem projektu oraz umowy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Rola Fundacji Aktywności Społecznej „ Złote Łany” polega na pośredniczeniu pomiędzy osobą kierowaną na staż a pracodawcą.

Stażysta podczas odbywania stażu w kawiarni Spirala
Nowy punkt na mapie miasta - klimatyczna kawiarnia Spirala
Nowy punkt na mapie miasta – klimatyczna kawiarnia Spirala
Stażystka w przedszkolu nr 50 w Bielsku-Białej
Podczas codziennych obowiązków
Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Gr

Zintegrowana animacja społeczna – KIS w listopadzie

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w listopadzie rozpoczęły się intensywne zajęcia w ramach miękkiego wsparcia. Podczas zajęć Uczestnicy projektu otrzymują kompleksowe wsparcie  mające na celu przygotowanie beneficjentów do powrotu na rynek pracy. Działania nakierowane są na identyfikację przeszkód na drodze realizacji planów, umocnienie motywacji i poczucia pewności siebie oraz umiejętność kształtowania i wyznaczania celów. Na warsztatach, Uczestnicy nabywają umiejętność przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz korzystania z nowoczesnych narzędzi pomagających znaleźć pracę.

HARMONOGRAM ZAJĘĆ ZINTEGROWANA ANIMACJA SPOŁECZNA

W BIELSKU-BIAŁEJ

 

L.P. Data Godziny Rodzaj wsparcia
1. 13.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
2. 14.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
3. 15.11.2019 8.00-14.30 Trening motywacyjny
4. 18.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
5. 20.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
6. 21.11.2019 8.00-14.30 Trening umiejętności społecznych
7. 23.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
8. 25.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
9. 27.11.2019 8.00-14.30 Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości
10. 29.11.2019 8.00-14.30 Trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera
11. 06.12.2019 8.00-14.30 Trening pomocy w poszukiwaniu pracy z wykorzystaniem komputera

 

W trakcie zajęć Uczestnik ma zapewnione przerwy kawowe oraz obiad. Dodatkowo Uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie animatora społecznego, psychologa, pracownika socjalnego w zakresie radzenia sobie z problemami. Podczas indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym mogą określić swoje predyspozycje zawodowe oraz wybrać kurs zawodowy dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystyczn

Zintegrowana animacja społeczna – KIS w październiku

W ramach projektu „Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku- Białej ” w październiku rekrutowaliśmy nowych uczestników Klubu Integracji Społecznej na Złotych Łanach. Projekt jest skierowany do bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo mieszkańców osiedla Złote Łany. Ogłoszenia o naborze promowaliśmy  jak zwykle w naszych gablotach umieszczonych na osiedlu Złote Łany, w miejscach publicznych, usytuowanych przy przystankach autobusowych oraz na portalach internetowych.

 

Uczestnicy projektu mogą otrzymać wsparcie animatora społecznego, psychologa, pracownika socjalnego w zakresie radzenia sobie z problemami. Podczas spotkań grupowych z trenerami motywacyjnymi oraz doradcą zawodowym mogą określić swoje predyspozycje zawodowe oraz wybrać kurs zawodowy dostosowanych do indywidualnych preferencji.

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystyczn

Nabór do projektu „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”

Zapraszamy osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo do udziału w projekcie „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej”. Celem projektu jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym mają duże trudności z readaptacją społeczną oraz zawodową i wymagają podjęcia wobec nich działań nie tylko aktywizujących, ale przede wszystkim wspierających, aby w pierwszej kolejności zmienić ich bierną postawę na aktywną i kreatywną.

Nasz projekt oferuje pomoc psychologa, pracownika socjalnego, warsztaty wspierające umiejętności społeczne, warsztaty komputerowe, doradztwo zawodowe, indywidualnie dobrane kursy zawodowe.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

Zintegrowana animacja społeczna – Klub Integracji Społecznej

W Klubie Integracji Społecznej  w lipcu prowadzone są działania nakierowane na znalezienie organizatorów stażu dla Uczestników projektu.  Dzięki intensywnym staraniom udało nam się znaleźć staże dla 6 osób. Przypominamy na czym polega staż unijny.

Staż unijny zasady

Na stażu unijnym zyskują wszyscy – pracodawcy oraz uczestnicy. Pracodawcy, którzy chcą zostać organizatorem stażu powinni wypełnić zgłoszenie i dostarczyć do nas (osobiście lub mailem). Każdy wniosek jest rozpatrywany, a stażyści kierowani w zależności od wymagań stawianych przez pracodawcę. Staż powinien odpowiadać standardom określonym w dokumencie standard stażu.
W ten sposób potencjalny pracodawca może przeszkolić osobę bez ponoszenia kosztów wynagrodzenia, a uczestnik stażu może sprawdzić, czy dane stanowisko mu odpowiada pobierając jednocześnie stypendium stażowe.

Bezrobotny (Uczestnik projektu) otrzymuje 120% zasiłku dla bezrobotnych za każdy zakończony miesiąc.
W tej chwili stypendium stażowe wynosi 1017, 40 zł.

Staż realizowany w ramach naszego projektu trwa 6 miesięcy. Staż z funduszy unijnych jest zwolniony od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o PIT.

Dotychczas Fundacja zorganizowała staże w wielu przedsiębiorstwach na stanowiskach tj. pracownik biurowy, krawcowa, opiekunka osób starszych, dostawca, pracownik ds. promocji itp.

Na zakończenie niejednokrotnie stażyście organizator stażu proponuje pracę.

We wrześniu planujemy kolejny nabór do projektu. Zachęcamy osoby bezrobotne do zgłaszania się do Fundacji Aktywności Społecznej ” Złote Łany”.

 

Projekt pn.: „Zintegrowana animacja społeczna w Bielsku-Białej” realizowany w ramach priorytetu 9.1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.