Zintegrowana Animacja Społeczna w Bielsku Białej – Klub Integracji Społecznej

 

Projekt skierowany jest do społeczności lokalnych, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz otoczenia tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym i zakłada wsparcie 337 osób, mieszkańców i mieszkanek osiedli zdegradowanych, ujętych w I i II strefie PROM w Bielsku-Białej, tj. osiedli: Biała Śródmieście, Biała Wschód, Śródmieście Bielsko, Dolne i Górne Przedmieście, Beskidzkie, Wojska Polskiego, Złote Łany. Grupę docelową w szczególności stanowić będą osoby niepełnosprawne i dotknięte długotrwałą chorobą, seniorzy, dzieci i młodzież, osoby bezrobotne (III profil pomocy), osoby nieaktywne zawodowo oraz otoczenie tych osób.

Czas trwania: 1.10.2017r. do 30.09.2020r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społecznej „Złote Łany” i Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym „Teatr Grodzki”.

W projekcie planowana jest realizacja kursów i szkoleń zawodowych, zapewnione będzie wsparcie psychologiczne oraz możliwość uczestnictwa w zajęciach i imprezach integracyjnych.

Kontakt:

Dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie mieszkających na terenie osiedla Złote Łany.

Fundacja Aktywności Społecznej „Złote Łany”
ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała,

tel. 033 499 08 06

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne, Działanie: 9.1 Aktywna Integracja, 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT. Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.